Nieuwsbrief 29 juli 2022

Loonbelasting

Uitkering uit reisverzekering werkgever vrije verstrekking?

Tot het loon voor de loonbelasting behoort alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten, inclusief vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking. Onder dienstbetrekking wordt ook verstaan een vroegere dienstbetrekking.

De werkgever kan vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddelen. Voor als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoedingen en verstrekkingen ter zake van tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking geldt een gerichte vrijstelling, waardoor deze onbelast zijn.

Een werkgever had voor zijn personeel een reisverzekering gesloten. Een werknemer overleed in 2013 tijdens een dienstreis als gevolg van een incident tijdens die dienstreis. De jaarlijkse premie voor deze verzekering bedroeg € 500. De nabestaande ontving in 2017 een uitkering uit de reisverzekering van € 266.250 bruto. De vraag was of op deze uitkering terecht loonbelasting is ingehouden. Dat is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de premie voor de reisverzekering als een vrije verstrekking volgens de oude wettelijke regeling of als een gerichte vrijstelling kan worden aangemerkt. Is het antwoord op deze vraag bevestigend, dan is de uitkering onbelast.

In 2013 was het nog mogelijk om op vergoedingen en verstrekkingen niet de werkkostenregeling toe te passen, maar de oude systematiek. Volgens de oude regeling behoren vrije verstrekkingen niet tot het loon. Onder de werkkostenregeling kunnen bepaalde verstrekkingen ter zake van tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking vallen onder een gerichte vrijstelling. De rechtbank was van oordeel dat de nabestaande niet aannemelijk heeft gemaakt dat de werkgever in 2013 met toepassing van de overgangsregeling de oude regeling hanteerde en ging uit van toepassing van de werkkostenregeling.

De rechtbank deelde de opvatting van de nabestaande dat de verstrekking van de verzekering een verstrekking vormt ter zake van tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking. Gezien de hoogte van de premie overtrof de verstrekking van de verzekering niet in belangrijke mate hetgeen gebruikelijk is. Aannemelijk was dat de verzekering naar haar aard deel uitmaakte van de arbeidsvoorwaarden. De betaalde premie voor de verzekering is niet in de loonheffing betrokken. Volgens het sinds 2020 gevoerde beleid van de Belastingdienst wordt ervan uitgegaan dat verstrekkingen als gerichte vrijstelling en daarmee als eindheffingsloon zijn aangewezen wanneer de werkgever voldoet aan de voorwaarden en grensbedragen voor de betreffende gerichte vrijstelling. De rechtbank vond aannemelijk dat in 2013 sprake was van een gerichte vrijstelling.

Volgens de rechtbank vormt de overlijdensuitkering in 2017 geen loon. Dat de verzekeraar daarop loonheffingen heeft ingehouden vindt de rechtbank niet van belang. Niet is uitgesloten namelijk dat de verzekeraar niet op de hoogte was van de aanwijzing als eindheffingsbestanddeel.


Lees meer  
 

Ondernemingswinst

Beleidsbesluit herinvesteringsreserve aangepast

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over de herinvesteringsreserve in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aangepast. De vorige versie van het besluit dateert van oktober 2015. De volgende onderdelen zijn aangepast, verduidelijkt of nieuw toegevoegd:

 • Het standpunt over de vorming van een herinvesteringsreserve bij onttrekking van een bedrijfsmiddel aan de ene onderneming en inbreng in een andere onderneming is aangepast naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad uit 2016.
 • Verduidelijkt is dat de herinvesteringsreserve bij gedeeltelijke staking behoort tot het vermogen van het niet-gestaakte deel van de onderneming waarin wordt geherinvesteerd.
 • Verwijzingen naar het per 1 april 2015 afgeschafte melkquotum zijn geschrapt.
 • Verduidelijkt is hoe de boekwaarde van een beschadigd bedrijfsmiddel na herstel wordt bepaald. Aan dit onderdeel is een nieuw standpunt over nabetaling toegevoegd.
 • Er is een nieuw standpunt toegevoegd over het opwaarderen van een bedrijfsmiddel na een eerdere afwaardering naar een lagere bedrijfswaarde.
 • Er is een nieuw standpunt toegevoegd over afboeking van een herinvesteringsreserve.
 • Verduidelijkt is dat ook sprake kan zijn van een vervreemding als gevolg van overheidsingrijpen als het besluit van een publiekrechtelijke rechtspersoon wordt uitgevoerd door een andere publiekrechtelijke rechtspersoon.
 • Verduidelijkt is dat het bij een juridische afsplitsing van belang is dat het bedrijfsmiddel, ter zake waarvan de herinvesteringsreserve is gevormd, is vervreemd door de afsplitsende rechtspersoon.


Lees meer  
 

Inkomstenbelasting

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in box 3 hebben enkele leden van de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet vermogensbelasting 2024 ingediend. Het voorstel omvat een progressieve heffing van vermogensbestanddelen, die niet zijn betrokken in de belastingheffing in box 1 of box 2. De grondslag voor de vermogensbelasting bestaat uit de vermogensbestanddelen die momenteel in box 3 worden belast. De belasting kent een progressief tarief. Er geldt een heffingvrij vermogen van € 100.000 per persoon.

Bij een belastbaar vermogen (in Nederland)

van meer dan                                                                                       maar niet meer dan                          bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag,                                                                                                                                                                                                       vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het                                                                                                                                                                                               in kolom IV vermelde percentage te nemen van het                                                                                                                                                                                                              gedeelte van het belastbare vermogen, dat het in kolom I                                                                                                                                                                                                  vermelde bedrag te boven gaat

                            I                                                                                                 II                                                          III                                                      IV

                             -                                                                                      €     400.000                                                        -                                            1%                                                                                      € 400.000                                                                            €     900.000                                             €       4.000                                  2%

                  € 900.000                                                                            € 1.900.000                                            €     14.000                                  3%

                 € 1.900.000                                                                         € 4.900.000                                            €     44.000                                  4%

                € 4.900.000                                                                                       -                                                         €  164.000                                 5%

 

De gewenste datum van inwerkingtreding is 1 januari 2024.

De doelstellingen van het wetsvoorstel zijn:

 • het matigen van de vermogensongelijkheid in Nederland;
 • het genereren van een stabiele belastingopbrengst;
 • de invoering van een regeling die uitvoerbaar is voor de Belastingdienst; en
 • die begrijpelijk en uitlegbaar is voor belastingplichtigen.

De indieners realiseren zich dat het wetsvoorstel geen perfecte vermogensbelasting inhoudt. Dat komt omdat vermogensbestanddelen in box 1 en box 2 niet in deze heffing worden betrokken. Aanmerkelijkbelangaandelen vormen een belangrijk deel van de vermogens van de rijkste Nederlanders. Het eigen huis is het belangrijkste vermogensbestanddeel van de meeste overige huishoudens. Een meer omvattende vermogensbelasting vereist een ingrijpende stelselwijziging, die volgens de indieners de reikwijdte van dit voorstel te buiten gaat.


Lees meer  
 

Rekenmodel rechtsherstel box 3

De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2021 te berekenen is. De nieuwe methode van berekenen gaat uit van de werkelijke bedragen van de bezittingen en niet langer van een fictieve verdeling van het vermogen in spaargeld en beleggingen. Voor een juiste berekening dient gebruik gemaakt te worden van de in de aangiften over deze jaren opgenomen bedragen van bezittingen in box 3. De aangiften zijn te raadplegen via MijnBelastingdienst.nl. Het rekenmodel is te vinden op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/hulpmiddel-box-3-inkomen

Afhankelijk van de aard van de bezittingen wordt met verschillende rendementen gerekend.

Percentages box 3-inkomen

Soort vermogen          2017              2018          2019           2020            2021

 Spaargeld                       0,25%             0,12%       0,08%         0,04%          0,01%

 Beleggingen                 5,39%             5,38%       5,59%         5,28%          5,69%

 Schulden                       3,43%              3,20%       3,00%         2,74%          2,46%


Lees meer  
 

Omzetbelasting

Teruggaaf van omzetbelasting in verband met de tijdelijke toepassing verlaagd tarief voor energie

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met een goedkeuring voor de teruggaaf van omzetbelasting in verband met verleende kortingen bij de levering van energie gepubliceerd.

Sommige energieleveranciers kennen welkomst- of overstapkortingen toe bij het afsluiten van leveringscontracten. Voor kortingen of prijsverminderingen die rechtstreeks verband houden met de over een periode geleverde of nog te leveren energie bestaat recht op teruggaaf van omzetbelasting. Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 geldt tijdelijk het verlaagde tarief van 9% voor de levering van aardgas, voor stadsverwarming via een warmtenet en voor elektriciteit. Buiten de genoemde periode geldt hiervoor het algemene tarief van 21%.

Als de kortingen contractueel betrekking hebben op een leveringsperiode waarin het verlaagde btw-tarief geldt, dan geldt dat tarief ook voor de teruggaaf. Het toerekenen van het kortingsbedrag over een periode waarin het algemene en het verlaagde btw-tarief geldt, leidt in relatie tot de tijdelijke btw-verlaging tot onevenredige additionele administratieve lasten voor de energieleveranciers. Daarom heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat voor de berekening van de teruggaaf wordt uitgegaan van het btw-tarief dat geldt op het tijdstip waarop het contract is overeengekomen.


Lees meer  
 

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet

De werkgever heeft de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst van een werknemer onverwijld op te zeggen wegens een dringende reden. Die reden moet onverwijld aan de werknemer worden meegedeeld. Als dringende reden worden beschouwd omstandigheden die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet gevraagd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De bewijslast rust op de werkgever.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft het verzoek om vernietiging van een gegeven ontslag op staande voet afgewezen. Het ontslag is gegeven wegens grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie van een collega. Volgens het hof is voldoende aannemelijk dat het verweten gedrag heeft plaatsgevonden. De werknemer heeft gehandeld in strijd met beleid van de werkgever op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Dat beleid is duidelijk en toegankelijk en op actieve wijze onder de aandacht gebracht van het personeel. Het hof neemt daarnaast in aanmerking dat de werknemer eerder na een schorsing van een week een formele waarschuwing heeft gekregen in verband met grensoverschrijdend gedrag. De werkgever heeft de werknemer destijds een laatste formele waarschuwing gegeven en aangekondigd dat bij een volgend voorval ontslag zal volgen.

Het hof begrijpt dat de gevolgen van het ontslag op staande voet voor de werknemer zeer groot zijn, maar zijn gedragingen waren dusdanig ernstig dat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd is.

Vanwege het ernstig verwijtbaar handelen heeft de werknemer geen recht op de transitievergoeding. Het beroep op de redelijkheid en billijkheid brengt het hof niet tot een ander oordeel.


Lees meer  
 

Sociale verzekeringen

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025 ongewijzigd te laten aangenomen. Het verplichte eigen risico bedraagt € 385.


Lees meer  
 

Subsidies

Tijdelijke stopzetting Subsidie Verduurzaming mkb

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB biedt mkb-ondernemers subsidie voor advies en ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen. In verband met geconstateerd misbruik heeft de minister voor Klimaat en Energie besloten de regeling per direct tijdelijk stop te zetten. Het kabinet gaat onderzoeken welke aanpassingen mogelijk zijn om mkb’ers de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben en het oneigenlijk gebruik te voorkomen.

De subsidieregeling stelt eisen aan de kwaliteit van het advies en aan de dienstverlening door energieadviseurs. Deze eisen blijken op dit moment onvoldoende waarborg te bieden.

Het blijft mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor kosten voor advies en ondersteuning voor verduurzamingsmaatregelen die door mkb’ers zijn gemaakt voor 14 juli 2022. Als de regeling na aanpassing weer wordt opengesteld kunnen mkb’ers subsidie aanvragen voor kosten voor advies en ondersteuning die vanaf die datum worden gemaakt.


Lees meer  
 

Openstelling saneringsregeling visserij

De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De regeling wordt per 1 september opengesteld en sluit op 30 november 2022.

De saneringsregeling is een subsidie, die ondernemers moet stimuleren om te stoppen met hun bedrijf.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten eigenaren van vissersvaartuigen voor ten minste 20% afhankelijk zijn van door Brexit geraakte quota. Andere voorwaarden voor deze regeling zijn:

 • het visserijschip wordt gesloopt en uitgeschreven uit het visserijregister;
 • door LNV verleende visvergunningen en vismachtigingen worden ingetrokken;
 • deelnemers mogen tot vijf jaar na ontvangst van de subsidie geen ander schip inschrijven in het visserijregister en de capaciteit van andere geregistreerde schepen niet verhogen;
 • vangstmogelijkheden, die gekoppeld zijn aan het gesaneerde schip of gereserveerd zijn, vervallen.

De eigenaar van het gesaneerde vaartuig ontvangt een bedrag per brutoton van zijn schip. Sloopopbrengsten worden op dit bedrag in mindering gebracht. Het uitkoopbedrag is gebaseerd op het verwachte inkomensverlies. De regeling wordt voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting aangemerkt als overheidsingrijpen. Voor het verschil tussen de ontvangen subsidie en de boekwaarde van het schip kan een herinvesteringsreserve worden gevormd. Vanwege de kwalificatie als overheidsingrijpen gelden voor de besteding van de herinvesteringsreserve soepelere voorwaarden.


Lees meer  
 

Internationaal

Vaststelling woonplaats piloot

Het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met Turkije merkt als inwoner van een verdragsluitende staat aan de persoon die in die staat is onderworpen aan belastingheffing op grond van zijn woonplaats, verblijf of een andere omstandigheid. Voor het geval waarin een persoon op grond van de nationale wetgeving inwoner van beide staten is, bevat het verdrag regels ter bepaling van de woonplaats voor de toepassing van het verdrag. De persoon wordt geacht inwoner te zijn van de staat waarin hij een duurzaam thuis tot zijn beschikking heeft. Is dat in beide staten het geval, dan is het middelpunt van de levensbelangen doorslaggevend. Kan dat middelpunt niet worden bepaald of heeft de persoon in geen van beide staten een duurzaam thuis tot zijn beschikking, dan wordt hij geacht inwoner te zijn van de staat waarin hij gewoonlijk verblijft.

Hof Den Bosch moest in een procedure oordelen over de woonplaats van een Nederlandse piloot, die in Turkije werkte. Niet in geschil was dat de piloot op basis van de nationale wetgevingen inwoner was van beide landen en dat hij in beide landen de beschikking had over een duurzaam thuis. Volgens het hof waren de persoonlijke en de economische betrekkingen van de piloot het nauwst met Nederland en lag daar het middelpunt van zijn levensbelangen. Het gezin van de piloot woonde in Nederland. Dat de piloot en zijn echtgenote hun eigen levens leidden, had niet tot gevolg dat sprake was van duurzaam gescheiden leven. Daarvan is pas sprake als:

 • ten minste één van de gehuwden de huwelijkse samenleving wil verbreken;
 • ieder van hen afzonderlijk een eigen leven leidt alsof hij of zij niet met de ander is gehuwd;
 • ten minste één van hen deze situatie als blijvend bedoelt.

Aan deze voorwaarden was niet voldaan. Het zelfstandige, eigen leven van de piloot in Turkije stond niet in de weg aan de conclusie dat de persoonlijke en de economische betrekkingen van belanghebbende het nauwst met Nederland waren, evenmin als het zelfstandige, eigen leven van de echtgenote.


Lees meer  
 

Autobelastingen

Wet vrachtwagenheffing aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet vrachtwagenheffing als hamerstuk afgedaan. Dit wetsvoorstel voert een kilometerheffing in voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken. Door de omzetting van de motorrijtuigenbelasting en het Eurovignet naar een variabele kilometerheffing betalen binnenlandse en buitenlandse houders van vrachtwagens voor het gebruik van de weg. Dit wetsvoorstel verlaagt de mrb voor vrachtwagens en schaft het Eurovignet af.


Lees meer  
 

Formeel recht

Cassatie in belang der wet

De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft de bevoegdheid om een vordering tot cassatie in het belang der wet in te stellen. De A-G maakt van deze bevoegdheid gebruik wanneer hij het omwille van de bevordering van de rechtsontwikkeling van belang vindt dat de Hoge Raad zich uitlaat over een rechtsvraag.

De A-G heeft een vonnis van de kantonrechter voorgedragen voor cassatie in het belang der wet. De kantonrechter is van oordeel dat de dwangsomregeling bij het niet tijdig geven van een beschikking op aanvraag niet van toepassing is op verzoeken om ambtshalve vermindering van belastingaanslagen. De procedure bij de kantonrechter betrof een aanslag gemeentelijke heffingen, waartegen geen bezwaar is gemaakt. Na het verstrijken van de bezwaartermijn is verzocht om ambtshalve vermindering van de aanslag. Twee maanden na het verzoek heeft de belanghebbende de heffingsambtenaar schriftelijk in gebreke gesteld wegens het niet tijdig beslissen op het verzoek om ambtshalve vermindering van de aanslag.

De heffingsambtenaar heeft de aanslag verminderd, maar ook beslist dat geen dwangsom wegens het niet tijdig geven van een beschikking tot vermindering is verbeurd. Volgens de heffingsambtenaar is de dwangsomregeling niet van toepassing bij een ambtshalve beslissing tot vermindering van een aanslag. De kantonrechter deelt de opvatting van de heffingsambtenaar.

Volgens de A-G is sprake van het geven van een beschikking op aanvraag, omdat de belanghebbende een bestuursorgaan heeft verzocht een besluit te nemen dat niet van algemene strekking is. Op een dergelijke beschikking op aanvraag is de dwangsomregeling van toepassing. Dat doet recht aan de doelstelling van de dwangsomregeling: het bieden van een effectief instrument tegen te trage besluitvorming. Dat kan zich ook voordoen bij het beslissen op verzoeken om ambtshalve vermindering van belastingaanslagen, zodat ook hier behoefte kan bestaan aan toepassing van de dwangsomregeling.


Lees meer  
 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.