Nieuwsbrief 18 november 2021

Belastingplan

Voorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking aangenomen. Het wetsvoorstel is onderdeel van het Belastingplan 2022. De Kamer heeft een amendement op het wetsvoorstel aangenomen.

De Wet Vpb bevat een artikel waarin is opgenomen dat bij het bepalen van de winst vergoedingen of betalingen waarop de bronstaat de regels tegen hybride mismatches had moeten toepassen niet in aftrek komen. De open cv lijkt te voldoen aan de definitie van een hybride lichaam, zoals deze is opgenomen in de Wet Vpb. Volgens de indiener van het amendement is een samenloopbepaling nodig om te voorkomen dat het standpunt kan worden ingenomen dat de hybridemismatch-regels niet van toepassing zijn. In artikel 9, eerste lid, onderdeel e van de Wet Vpb is bepaald dat een deel van de winst aftrekbaar is, terwijl artikel 12ab, eerste lid van de Wet Vpb zegt dat bepaald inkomen in de heffing moet worden betrokken in Nederland. Zonder samenloopregeling is dit verwarrend.


Lees meer  
 

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 door de Kamer ingediende amendementen op het wetsvoorstel is slechts een amendement over het per 1 januari 2023 afschaffen van de teruggaafmogelijkheid van energiebelasting voor energie-intensieve bedrijven aangenomen.

Ook heeft de Kamer enkele moties aangenomen, waaronder een motie over een jaarlijkse rapportage over de belastingdruk op verschillende vermogenssamenstellingen en een motie over het monitoren van oneigenlijk gebruik van het lage winstbelastingtarief. Daarnaast zijn moties aangenomen over het toevoegen aan het jaarlijkse Belastingplan van een paragraaf over de status van ICT bij de Belastingdienst en over een appreciatie van de gevolgen die moties en amendementen hebben op de complexiteit van wetgeving.


Lees meer  
 

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

Bekendmaking percentage eigenwoningforfait

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoogte van het eigenwoningforfait in 2022. Het forfait wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de ontwikkeling van het indexcijfer van de woninghuren en de ontwikkeling van de woningwaarden. Het berekende forfait wordt vervolgens naar beneden afgerond op een veelvoud van 0,05%-punt. Voor 2022 komt het eigenwoningforfait uit op 0,45%. Dat is 0,05%-punt lager dan in 2021.

Bekendmaking arbeidskorting

De arbeidskorting wordt jaarlijks aangepast, enerzijds aan de zogenaamde tabelcorrectiefactor en anderzijds aan de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon. Voor 2022 ziet de arbeidskorting er als volgt uit.

 

Arbeidsinkomen                                                                                  vermeerderd met %

         vanaf                                 tot                  arbeidskorting          van het meerdere                      eindbedrag

                                                                                                                             arbeidsinkomen

             -                                €    10.350                        -                                     4,541                                               €     470

 € 10.350                          €    22.356              €     470                            28,461                                               € 3.887

 € 22.356                          €    36.649              € 3.887                                2,61                                                 € 4.260

 € 36.649                          € 109.346              € 4.260                             - 5,86                                                      nihil

 € 109.346                                      -                               - 

 

Lees meer  
 

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 aangenomen. De stemmingen over het wetsvoorstel tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten in de loonbelasting en het wetsvoorstel tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 zijn niet doorgegaan.


Lees meer  
 

Omzetbelasting

Denksporten niet langer aangewezen als actieve sportbeoefening

Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening is een activiteit waarop het lage tarief van de omzetbelasting van toepassing is. Met ingang van 1 januari 2022 vervalt de aanwijzing voor denksporten als vorm van actieve sportbeoefening. Dit is het gevolg van een arrest van het Hof van Justitie EU, waarin is geoordeeld dat bridge geen sport is in de zin van de btw-richtlijn vanwege de te verwaarlozen lichamelijke component. Daarom vervalt ook het voorbeeld van een ruimte die speciaal is ingericht voor de beoefening van bridge als sportaccommodatie.


Lees meer  
 

Verzoek teruggaaf omzetbelasting andere lidstaat

Een ondernemer voor de omzetbelasting kan in een andere lidstaat betaalde omzetbelasting ter zake van leveringen of diensten terugvragen. Een teruggaafverzoek van buitenlandse omzetbelasting moet uiterlijk 30 september van het kalenderjaar volgend op het teruggaaftijdvak worden ingediend bij de lidstaat waar de ondernemer is gevestigd. Het niet in acht nemen van deze termijn leidt tot het verval van het recht op teruggaaf.

Het Hof van Justitie EU heeft onlangs prejudiciële vragen beantwoord over het recht op teruggaaf van omzetbelasting voor belastingplichtigen, die in een andere lidstaat van de EU zijn gevestigd dan de lidstaat van teruggaaf. Het recht op teruggaaf van omzetbelasting over een goederenlevering kan niet worden uitgeoefend door een belastingplichtige die niet in het bezit is van een factuur betreffende de aankoop van deze goederen. Alleen wanneer een document dusdanige gebreken vertoont dat het de nationale belastingdienst niet de gegevens verstrekt om een verzoek om teruggaaf te kunnen staven, kan worden geoordeeld dat een dergelijk document geen factuur is.

De Roemeense Belastingdienst had een verzoek om teruggaaf geweigerd omdat de factuur, die was uitgereikt bij de levering van goederen, niet voldeed aan de vereisten. Na de afwijzing van het verzoek om teruggaaf crediteerde de leverancier de oorspronkelijke factuur en reikte hij een nieuwe factuur uit. De afnemer deed met behulp van de nieuwe factuur een hernieuwd verzoek om teruggaaf. Dat werd afgewezen omdat al eerder een verzoek om teruggaaf van dezelfde belasting was gedaan en de belasting in een eerder tijdvak dan het teruggaaftijdvak verschuldigd was geworden.

Volgens het Hof van Justitie EU mogen de lidstaten een verzoek om teruggaaf van omzetbelasting over een bepaald teruggaaftijdvak niet afwijzen op de enkele grond dat deze belasting verschuldigd is geworden in een eerder teruggaaftijdvak, terwijl zij pas in het eerstbedoelde tijdvak is gefactureerd. Het Hof van Justitie EU oordeelde verder dat de eenzijdige annulering van een factuur door de leverancier na de afwijzing van het verzoek om teruggaaf, gevolgd door de uitreiking in een later teruggaaftijdvak van een nieuwe factuur voor dezelfde levering, zonder dat deze levering ter discussie wordt gesteld, geen enkel gevolg heeft voor het bestaan van het recht op teruggaaf van belasting of voor het tijdvak waarvoor dit recht moet worden uitgeoefend. Dat betekent dat de Roemeense Belastingdienst het verzoek om teruggaaf op basis van de nieuwe factuur heeft mogen afwijzen. De afnemer van de goederen had bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van teruggaaf rechtsmiddelen moeten instellen tegen het besluit tot afwijzing van het teruggaafverzoek. Dat had moeten gebeuren in de vorm en binnen de termijnen die in deze lidstaat gelden voor het instellen van rechtsmiddelen.


Lees meer  
 

Subsidies

Subsidieregeling zero-emissionbussen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft bekendgemaakt dat er in de periode van 1 januari 2022 tot 1 oktober 2024 een subsidieregeling wordt opengesteld voor de aanschaf van zero-emissionbussen (ze-bussen). De doelstelling is dat het openbaar busvervoer uiterlijk in 2030 emissieloos is. Deze doelstelling staat samen met de doelstelling, dat uiterlijk vanaf 2025 alleen ze-bussen worden aangeschaft, in het Klimaatakkoord.

De subsidie voor de aanschaf van een standaard ze-bus met batterij-elektrische aandrijving bedraagt € 25.000. Een standaard bus is maximaal 12 meter lang. Voor gelede ze-bussen en voor waterstof-elektrisch aangedreven bussen geldt een hogere tegemoetkoming van € 75.000.  Het budget voor de regeling bedraagt € 40 miljoen.


Lees meer  
 

Dividendbelasting

Terugwerkende kracht voorstel Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

Via een derde nota van wijziging wordt alsnog terugwerkende kracht gegeven aan het wetsvoorstel Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting. Bij het vertrek van de initiatiefnemer van het wetsvoorstel uit de Tweede Kamer was de in het wetsvoorstel opgenomen terugwerkende kracht tot en met 18 september 2020 via een tweede nota van wijziging geschrapt. De derde nota van wijziging voert de terugwerkende kracht in tot en met 15 november 2021, 15.00 uur.


Lees meer  
 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.