Nieuwsbrief 3 november 2023

Algemeen

 

NHG-grens 2024 vastgesteld

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een vangnet voor mensen, die door bijzondere omstandigheden hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Een bijkomend voordeel van de NHG is dat vaak een lagere rente van toepassing is dan zonder de garantie. De NHG geldt niet onbeperkt, maar tot een jaarlijks vastgestelde woningwaarde. De NHG-grens is voor 2024 vastgesteld op € 435.000. In 2023 bedraagt de NHG-grens € 405.000. De NHG-grens ligt hoger wanneer aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd. In dat geval is de NHG-grens € 461.100. Voor de NHG moet eenmalig een provisie van 0,6% over het bedrag van de lening worden betaald.

De NHG-grens gold tot 2023 als maatstaf voor het aanmerken van een koopwoning als betaalbaar. Door de sterke stijging van de NHG-grens zijn de NHG-grens en de betaalbaarheidsgrens inmiddels losgekoppeld. De betaalbaarheidsgrens bedraagt € 355.000 in 2023. Na indexatie bedraagt de betaalbaarheidsgrens in 2024 € 390.000.


Lees meer  
 

Belastingplan

 

Nota naar aanleiding van verslag Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende dit wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd.

Het fonds voor gemene rekening
Om beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen in de vorm van een nv voor de vennootschapsbelasting gelijk te behandelen, blijft het fonds voor gemene rekening zelfstandig belastingplichtig. Om het feitelijke gebruik van dergelijke fondsen in overeenstemming te brengen met het doel stelt het kabinet voor om de definitie van fonds voor gemene rekening aan te passen. Daarbij is aansluiting gezocht bij de in de Wet financieel toezicht gehanteerde begrippen beleggingsfonds en fonds voor collectieve belegging in effecten. Dat heeft tot gevolg dat het aantal fondsen voor gemene rekening per 1 januari 2025 afneemt. De kwalificatie als fonds voor gemene rekening blijft mogelijk voor beleggingsfondsen, die deelnemingsrechten aanbieden aan een breed publiek en in het maatschappelijk verkeer eenzelfde functie vervullen als beleggingsmaatschappijen in de vorm van een nv.

De vrijgestelde beleggingsinstelling
Het voorstel om de voorwaarden voor toepassing van het regime voor vrijgestelde beleggingsinstellingen te wijzigen heeft tot gevolg dat het aantal kwalificerende instellingen met ingang van 1 januari 2025 afneemt. Het regime is bedoeld voor beleggingsinstellingen die deelnemingsrechten aanbieden aan een breed publiek. Door de wijziging van de voorwaarden voor de toepassing van het regime komt het gebruik daarvan meer in overeenstemming met de oorspronkelijke doelstelling en wordt onbedoeld gebruik voorkomen.

Overgangsrecht
Het voorgestelde overgangsrecht regelt bij fictie dat een fonds voor gemene rekening, dat door de wetswijziging per 1 januari 2025 niet langer aan de definitie voldoet, alle vermogensbestanddelen aan de deelgerechtigden vervreemdt. Vanaf dat moment worden de deelgerechtigden voor de betreffende vermogensbestandsdelen in de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting betrokken. Onder voorwaarden is het mogelijk om de belastingheffing als gevolg van de maatregelen van dit wetsvoorstel uit te stellen.


Lees meer  
 

Belastingplan 2024 door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2024 aangenomen. Dat ging niet zonder slag of stoot, getuige het grote aantal aangenomen amendementen waarmee de oorspronkelijke voorstellen zijn gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Inkomstenbelasting

 • Het hoge tarief in box 2 bedraagt per 1 januari 2024 niet 31% maar 33%.
 • Het maximumbedrag van een schuld aan de eigen vennootschap (excessief lenen uit de eigen bv) wordt per 1 januari 2024 verlaagd van € 700.000 naar € 500.000.
 • Het tarief in box 3 gaat per 1 januari 2024 naar 36%.
 • De tabelcorrectiefactor wordt verlaagd naar 1,094941. De hoogste tariefschijf voor de loon- en inkomstenbelasting begint daardoor bij een bedrag van € 75.518. De verlaging van de correctiefactor heeft ook gevolgen voor de arbeidskorting.
 • De mkb-winstvrijstelling bedraagt in 2024 13,31%.
 • De vrijstelling voor groen sparen en beleggen in box 3 wordt per 1 januari 2025 verlaagd naar € 30.000.
 • De IACK wordt afgebouwd in negen stappen, ingaande per 1 januari 2027. De IACK blijft van toepassing voor alle ouders die voldoen aan de inkomens- en gezinsvoorwaarden, dus ook voor ouders van kinderen geboren na 31 december 2024. Per 1 januari 2035 zal de IACK zijn uitgewerkt.

Loonbelasting

 • De 30%-regeling wordt per 1 januari 2024 versoberd. Gedurende de eerste 20 maanden van de looptijd bedraagt de vrijstelling 30% van het belastbare loon, voor de volgende 20 maanden 20% en daarna gedurende maximaal 20 maanden 10%. De maximale looptijd van de regeling bedraagt 60 maanden. Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die in 2023 beschikken over een 30%-beschikking.

Werknemersverzekeringen

 • Het hoge tarief van de Aof-premie wordt verhoogd met 0,05%-punt.

Bedrijfsopvolgingsregelingen

 • Van de waarde van een onderneming voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) boven het plafond van de volledige vrijstelling is per 1 januari 2025 75% vrijgesteld. Nu is dat nog 83%. In het wetsvoorstel was een verlaging naar 70% voorgesteld. De drempel van een indirect aanmerkelijk belang van 0,5% als de verkrijger een bloed- of aanverwant in de neergaande lijn vervalt per 1 januari 2025.
 • Per 1 januari 2024 vallen aan derden ter beschikking gestelde onroerende zaken niet meer onder de BOR en de doorschuifregeling voor het aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting. De terbeschikkingstelling van landbouwgrond in het kader van voor teelten noodzakelijke vruchtwisseling op grond van een pachtovereenkomst is daarvan uitgezonderd. De voorwaarde dat een pachtovereenkomst is geregistreerd bij de grondkamer vervalt.

Vennootschapsbelasting

 • De voorgestelde afschaffing van de giftenaftrek vervalt.

Dividendbelasting

 • De inkoopfaciliteit in de dividendbelasting vervalt per 1 januari 2025. Dit heeft tot gevolg dat de inkoop van eigen aandelen even zwaar wordt belast als het uitkeren van dividend.

Bankenbelasting

Beide tarieven van de bankenbelasting worden verhoogd. Het tarief over het deel van het belastbare bedrag dat betrekking heeft op kortlopende schulden wordt verhoogd van 0,044% naar 0,058%. Het tarief over het deel van het belastbare bedrag dat op langlopende schulden betrekking heeft, wordt verhoogd van 0,022% naar 0,029%.

Energiebelasting

 • De belastingvermindering wordt voor 2024 verhoogd en bedraagt dan € 521,78 (exclusief omzetbelasting).
 • De afschaffing van de vrijstelling duaal verbruik en non-energetisch gebruik kolen wordt vervroegd van 2028 naar 2027.
 • Het energiebelastingtarief voor walstroom wordt vanaf 2024 in tien jaarlijkse stappen verhoogd. Daarmee wordt de verlaging van het energiebelastingtarief op elektriciteit in de eerste schijf gefinancierd.
 • Het afbouwpad voor het verlaagde tarief voor de glastuinbouw wordt verlengd naar tien jaar. Ter dekking komt er in 2025 een CO2-heffing voor de glastuinbouwsector.

Vliegbelasting

Per 1 juli 2024 wordt het maximaal toegelaten startgewicht voor de vliegbelasting verlaagd naar 4.000 kilogram. Vliegtuigen, die worden ingezet als sproei-, les- of ambulancevliegtuig kunnen bij AMvB worden uitgezonderd van de vliegbelasting.

Kansspelbelasting

Het tarief voor de kansspelbelasting wordt per 1 januari 2024 verhoogd van 29,5 naar 30,5%.

Inzagerecht

 • Een belastingplichtige of inhoudingsplichtige krijgt een recht op inzage in zijn fiscale dossier. Op een verzoek om inzage wordt gereageerd bij voor bezwaar vatbare beslissing. De fiscale geheimhoudingsplicht geldt niet voor inzage in het eigen dossier.

Accijns

 • De huidige accijnskorting voor benzine, diesel en LPG geldt ook in 2024. De jaarlijkse indexatie wordt per 1 januari 2024 niet toegepast.
 • De voorgestelde verhoging van de accijns op alcohol met 16,3% wordt nagenoeg gehalveerd. Het accijnstarief op tabak wordt verhoogd.

Proceskostenvergoeding

De voorgestelde maatregelen betreffende proceskostenvergoedingen voor de WOZ en de bom worden ook toegepast op administratiefrechtelijke sancties in verkeerszaken.


Lees meer  
 

Formeel recht

 

Ambtelijk verzuim inspecteur verhindert navordering

Navordering van belasting is niet toegestaan als de inspecteur een ambtelijk verzuim heeft begaan. In het algemeen kan de inspecteur bij het regelen van een aanslag inkomstenbelasting volstaan met het raadplegen van het dossier dat de aangiften en andere gegevens van de belastingplichtige bevat. Hij is niet verplicht om dossiers van andere belastingplichtigen of voor andere belastingen te raadplegen. Die verplichting is er ook niet als de mogelijkheid bestaat dat in een ander dossier gegevens worden aangetroffen die voor het regelen van de aanslag inkomstenbelasting van belang kunnen zijn. De inspecteur is slechts dan verplicht tot een onderzoek buiten het dossier van de belastingplichtige als de daarin aanwezige gegevens daartoe aanleiding geven.

Volgens de Hoge Raad is het onder bijzondere omstandigheden mogelijk dat het dossier van een belastingplichtige als onvolledig moet worden aangemerkt omdat de ten aanzien van een andere belastingplichtige bevoegde inspecteur heeft nagelaten het dossier aan te vullen. Dit doet zich voor als die laatste inspecteur bij die andere belastingplichtige een onderzoek heeft ingesteld en naar aanleiding daarvan een standpunt heeft ingenomen, dat gevolgen heeft voor de belastingheffing van de eerste belastingplichtige.

De Hoge Raad komt tot dat oordeel in een procedure waarin de inspecteur zich na een onderzoek op het standpunt heeft gesteld dat bij een terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan bloed- of aanverwanten familieverhoudingen en persoonlijke overwegingen een overheersende rol hebben gespeeld. In een dergelijk geval moet worden aangenomen dat de inspecteur heeft onderkend dat het zou kunnen gaan om een in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling. De inspecteur moet in een dergelijk geval beseffen dat kennisneming van de bevindingen van zijn onderzoek van belang is voor het regelen van de aanslag van degene die de vermogensbestanddelen ter beschikking heeft gesteld. Dan rust op hem de verplichting om het dossier van de betrokken bloed- of aanverwant aan te vullen of door te geven aan zijn collega. Doet hij dit niet, dan is sprake van een ambtelijk verzuim.


Lees meer   

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.