Nieuwsbrief 8 december 2022

Inkomstenbelasting

 

Nota n.a.v. verslag overbruggingswet box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de wetsvoorstellen Belastingplan 2023 en de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage naar de Eerste Kamer gestuurd.

In de nota naar aanleiding van het verslag betreffende de overbruggingswet box 3 legt de staatssecretaris uit, dat het systeem complexer wordt wanneer rekening zou worden gehouden met rendementen na inflatiecorrectie. Ook bij de bepaling van de inkomsten in de andere boxen in de inkomstenbelasting vindt geen correctie wegens inflatie plaats.

De staatssecretaris vindt het acceptabel dat bij onderlinge vorderingen van een echtpaar verschillende rendementspercentages gelden voor de vordering en voor de schuld. Dat is een gevolg van de keuze voor forfaitaire rendementen en het hanteren van verschillende rendementspercentages voor de onderscheiden vermogenscategorieën. De staatssecretaris erkent dat niet expliciet is bedoeld om de vordering van de ene echtgenoot op de andere tegen een hoger rendementspercentage in de berekening van de belastinggrondslag te betrekken dan de schuld van de andere echtgenoot.


Lees meer  
 

Geen rekening houden met conservatoir beslag op banktegoeden in box 3

In een procedure voor de Hoge Raad was in geschil of bij de berekening van het belastbare inkomen in box 3 rekening moet worden gehouden met een conservatoir verhaalsbeslag op buitenlandse banktegoeden. Eerder in de procedure oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden dat er op de peildata geen sprake was van een verplichting, waaraan een waarde in het economisch verkeer kan worden toegekend.

De belanghebbende deed in cassatie een beroep op een arrest van de Hoge Raad uit 1952. Dat arrest heeft betrekking op nog niet vaststaande betalingsverplichtingen, die volgens de toen geldende wettelijke bepalingen door hun voorzienbaarheid in mindering mochten worden gebracht op de belastbare winst. Voor het bepalen van de rendementsgrondslag van box 3 is dit arrest niet relevant. Een vermogenssanctie of een maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel kan pas in aanmerking worden genomen als die sanctie of maatregel voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden. Volgens de Hoge Raad is het oordeel van het hof dat op de relevante peildata geen sprake was van een verplichting met een waarde in het economisch verkeer juist. Dat geldt ook voor het oordeel dat een inschatting van de kans dat op vordering van het Openbaar Ministerie een betalingsverplichting zal ontstaan niet aan de orde is.


Lees meer  
 

Omzetbelasting

 

Nultarief groente en fruit per 1 januari 2024

Het kabinet is van plan om per 1 januari 2024 groente en fruit onder het nultarief in de omzetbelasting te laten vallen. De staatssecretaris van Financiën heeft dat meegedeeld in een brief aan de Eerste Kamer in reactie op een in die Kamer aangenomen motie.

Het is niet mogelijk om het nultarief eerder in te voeren dan per 1 januari 2024 vanwege de benodigde afbakening van het begrip “onbewerkte groente en fruit”. De maatregel leidt ook tot begrotingsvraagstukken, die opgelost moeten worden.


Lees meer  
 

Sociale verzekeringen

 

Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 gepubliceerd.

 Omschrijving                                                                                                         Percentage of bedrag

 AOW                                                                                                                                           17,90%

 Anw                                                                                                                                                0,10%

 Maximum premieloon                                                                                                  € 66.956

 Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie                                                       2,64%

 idem, hoge premie                                                                                                                7,64%

 Uitvoeringsfonds voor de overheid                                                                           0,68%

 Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie                                                        7,11%

 idem, lage premie                                                                                                                  5,82%

 Opslag kinderopvang                                                                                                         0,50%

 Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas

sector   Grootwinkelbedrijf                                                                                   € 6.922.501


Lees meer  
 

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen voor het wettelijk minimumloon:

Leeftijd                           per maand                  per week            per dag

 vanaf 21 jaar               € 1.934,40                  € 446,40             € 89,28

 20 jaar                            € 1.547,50                   € 357,10            € 71,42

 19 jaar                            € 1.160,65                   € 267,85            € 53,57

 18 jaar                           €      967,20                   € 223,20            € 44,64

 17 jaar                           €      764,10                   € 176,35            € 35,27

 16 jaar                           €      667,35                   € 154,00           € 30,80

 15 jaar                           €      580,30                   € 133,90           € 26,78


Lees meer  
 

Uitkeringsbedragen AOW per 1 januari 2023

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2023 voor de AOW zijn:

categorie                                                                                                                                                          per maand         vakantie-uitkering             totaal

 Gehuwden/samenwonenden (uitkering ingegaan na 1 februari 1994)                       € 968,86                     € 51,25                          € 1.020,11

 Gehuwden/samenwonenden met maximale toeslag

(partner jonger dan de AOW-leeftijd)                                                                                           € 1.937,72                 € 102,50                          € 2.040,22

Deze bedragen zijn zonder de inkomensondersteuning AOW van € 5,- bruto per maand.


Lees meer  
 

Successiewet

 

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt zowel voor de erfbelasting als voor de schenkbelasting. Om de vrijstelling van toepassing te laten zijn, moet de verkrijger voldoen aan het voortzettingsvereiste. Dat houdt in dat de verkrijger de onderneming gedurende ten minste vijf jaar voortzet. De regeling geldt onder voorwaarden ook voor aandelen in een rechtspersoon, die een materiële onderneming drijft.

De staatssecretaris van Financiën heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den Bosch over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. De procedure heeft betrekking op de verkrijging in 2014 van alle aandelen in een holding door schenking. Een dochtermaatschappij was eigenaar van een benzinestation, dat werd verhuurd aan een kleindochtervennootschap van de holding. In de loop van 2015 werd de exploitatie van het benzinestation verhuurd aan een derde voor een periode van vijf jaar. Na afloop van de huurperiode is het benzineservicestation verkocht aan de exploitant.

Volgens Hof Den Bosch is voldaan aan het voortzettingsvereiste. De bedrijfsopvolgingsregeling sluit voor wat betreft het voortzettingsvereiste bij het stakings- en vervreemdingsbegrip uit de Wet IB 2001 aan. Voor de inkomstenbelasting leidt de verhuur van een aanvankelijk zelf gedreven onderneming niet tot een staking of een overdracht van die onderneming. Het hof ziet geen aanleiding om te veronderstellen dat dit voor de bedrijfsopvolgingsregeling anders zou zijn.

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie ongegrond verklaard.


Lees meer  
 

Overige heffingen

 

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Afschaffing verhuurderheffing aan

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Afschaffing verhuurderheffing aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt de afschaffing van de verhuurderheffing per 1 januari 2023. Daarmee vervallen ook de heffingsverminderingen in de verhuurderheffing. De heffingsverminderingen waren bedoeld om investeringen door verhuurders te stimuleren. Definitieve investeringsverklaringen konden tot 1 oktober 2022 als heffingsvermindering worden verwerkt in de aangifte verhuurderheffing 2022. Projecten, die na 1 oktober 2022 zijn of worden afgerond, kunnen niet meer leiden tot een verrekenbare heffingsvermindering.


Lees meer  
 

Formeel recht

 

Vijfjaarstermijn verzoek ambtshalve vermindering

Tegen een belastingaanslag kan binnen zes weken bezwaar gemaakt worden. Een na het verstrijken van de bezwaartermijn ingediend bezwaarschrift wordt aangemerkt als een verzoek om ambtshalve vermindering. In de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting is bepaald, dat een verzoek om ambtshalve vermindering moet zijn ingediend binnen vijf jaar na het einde van het kalenderjaar, waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Deze bepaling heeft tot gevolg dat het niet mogelijk is om een verzoek om ambtshalve vermindering tijdig in te dienen als de belastingaanslag pas na het einde van de vijfjaarstermijn wordt opgelegd.

Volgens de Hoge Raad is dat het gevolg van de keuze van de regelgever om de termijn voor indiening van een verzoek om ambtshalve vermindering afhankelijk te stellen van het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft en niet van het einde van de navorderingstermijn of van het moment, waarop de belastingaanslag is opgelegd. De Hoge Raad komt tot dit oordeel in een procedure over een te laat ingediend bezwaarschrift tegen een navorderingsaanslag inkomstenbelasting. De navorderingsaanslag was opgelegd na het verstrijken van de vijfjaarstermijn. Omdat tegen de navorderingsaanslag bezwaar had kunnen worden ingediend, is de vijfjaarstermijn voor een verzoek om ambtshalve vermindering niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel.


Lees meer  
 

Europese regelgeving

 

Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de wetsvoorstellen Belastingplan 2023 en de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage naar de Eerste Kamer gestuurd.

In de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage verduidelijkt de staatssecretaris dat het wetsvoorstel is bedoeld om een verplichte EU-verordening in te voeren. De solidariteitsbijdrage geldt voor het jaar 2022. Volgens het kabinet rechtvaardigen de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de Russische inval in Oekraïne de terugwerkende kracht van het wetsvoorstel. Voor de jaren 2023 en 2024 geldt een verhoging van de cijns voor gas in de Mijnbouwwet. De solidariteitsbijdrage geldt niet alleen voor bedrijven, die zich bezighouden met de winning van olie en gas, maar ook voor bedrijven die zich bezighouden met de raffinage van olie of de vervaardiging van cokesovenproducten.

Het kabinet erkent dat de voorgestelde solidariteitsbijdrage van toepassing kan zijn op meerdere boekjaren. De in het wetsvoorstel opgenomen definitie van bijdragejaar omvat elk boekjaar dat aanvangt in het kalenderjaar 2022. Daarmee wordt voorkomen dat de solidariteitsbijdrage kan worden ontweken door het tussentijds wijzigen van het lopende boekjaar 2022.


Lees meer  

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.